O nás

SloMSA

Slovenská asociácia študentov medicíny je  mimovládna nezisková organizácia združujúca a zastupujúca študentov medicíny slovenských lekárskych fakúlt.

Vytvárame dobrovoľnícku, nezávislú, apolitickú platformu pre vzdelávanie sa nad rámec vysokoškolských osnov, osobnostný rast a prezentujeme tiež postoje študentov medicíny k verejným témam.

Činnosť organizácie je rovnako prínosná pre spoločnosť, keďže organizujme veľké množstvo osvetových aktivít určených pre žiakov a študentov materských, základných, či stredných škôl ale aj širokú verejnosť. Našou snahou je pomôcť budovať nadchádzajúce generácie lídrov slovenského zdravotníctva a zlepšujúcu sa úroveň vzdelávania v medicíne a verejného zdravia na Slovensku.

O nás

Naša vízia

Zjednotenie študentov medicíny na Slovensku a ich podpora v profesionálnom, osobnostnom a morálnom raste pre zdravšiu budúcnosť našej krajiny.

O nás

Naša misia

Vytvárať priestor pre vzájomnú komunikáciu a spoluprácu študentov slovenských lekárskych fakúlt a edukovať ich, aby mohli spoločne s externými partnermi prispievať k zlepšovaniu vzdelávania v medicíne, osvete zdravotníkov a verejnosti v oblastiach verejného zdravia, sexuálneho zdravia a ľudských práv. Poskytovať študentom príležitosti pre osobnostný rast nad rámec vysokoškolského štúdia a zapájať ich do medzinárodnej komunity medikov a mladých lekárov z celého sveta. Účasťou na stážach im umožňovať osvojovanie praktických zručností a princípov modernej medicíny, s dôrazom na spoznávanie iných kultúr.

O nás

Členské organizácie

SloMSA pozostáva zo štyroch členských organizácií, ktorými sú lokálne spolky pri všetkých štyroch slovenských lekárskych fakultách:

BSM logo

Bratislavský spolok medikov (BSM)

MKM logo

Martinský Klub medikov (MKM)

SMMK logo

Spolok medikov mesta Košice (SMMK)

Spolok medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity (SM SZU)

O nás

Čo vytvárame

Vytvárame dobrovoľnícku, nezávislú, apolitickú platformu pre vzdelávanie sa nad rámec vysokoškolských osnov, osobnostný rast a prezentujeme tiež postoje študentov medicíny k verejným témam.

O nás

Naša Činnosť

Činnosť organizácie je rovnako prínosná pre spoločnosť, keďže organizujme veľké množstvo osvetových aktivít určených pre žiakov a študentov materských, základných, či stredných škôl ale aj širokú verejnosť. 

O čo sa snažíme

Našou snahou je pomôcť budovať nadchádzajúce generácie lídrov slovenského zdravotníctva a zlepšujúcu sa úroveň vzdelávania v medicíne a verejného zdravia na Slovensku.

Komisie

Organizačná štruktúra

Činnosť SloMSA sa na základe záujmových oblastí sústreďuje do šiestich Stálych komisií (Standing committees -SC):

SCOME logo

IFMSA

Členstvo v IFMSA

SloMSA má plné členstvo v International federation of medical students associations, IFMSA (Medzinárodná federácia asociácií študentov medicíny), ktorá je najstaršou a najväčšou organizáciu združujúcou študentov medicíny na medzinárodnej úrovni.

V súčasnosti, po viac ako 60 rokoch svojej existencie, zastrešuje 145 členských organizácií zo 134 krajín sveta a spája tak viac ako 1 milión študentov.