Scora

Úvod

Stála komisia pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva vrátane HIV a AIDS vznikla v roku 1992, pričom jej hlavným zámerom bolo zabezpečovať prevenciu proti šíreniu HIV a ďalších pohlavne prenosných chorôb, podporovať ľudí žijúcich s HIV a taktiež bojovať proti ich diskriminácií.

V súčasnosti naďalej plní spomínanú úlohu a rovnako sa zameriava na problémy týkajúce sa násilia založenom na pohlaví, sexuálnej orientácie a rodovej identity, zastáva sa prístupu k bezpečným potratom a dôležitosti materského zdravia.

Prostredníctvom kampaní a workshopov sa snaží širokú verejnosť edukovať o správnom sexuálnom správaní a reprodukčnom zdraví.

SCora

Naša vízia

Svet, v ktorom má každý jednotlivec garantované svoje sexuálne a reprodukčné zdravie a práva bez akejkoľvek diskriminácie a stigmy.

SCora

Naša misia

Prostredníctvom workshopov, besied, prednášok poskytovať našim členom možnosť budovať si zručnosti a vedomosti o sexualite a reprodukčnom zdraví potrebné k verejnej osvete a príprave projektov. Spolupracovať s externými partnermi a organizáciami s cieľom získania prostriedkov a partnerov na vylepšenie našich projektov a kampaní.

SCora

Ciele

  • Zvyšovať informovanosť o témach týkajúcich sa HIV a AIDS a sexuálneho a reprodukčného zdravia.
  • Znížiť stigmu a diskrimináciu ľudí žijúcich s HIV a AIDS.
  • Zvyšovať informovanosť a zvyšovať vedomosti o skutočnostiach, vedeckom výskume, globálnych dohodách a dokumentoch týkajúcich sa sexuálneho a reprodukčného zdravia.
  • Podporovať zdravú sexualitu a zdravý sexuálny život.
  • Presadzovanie politík týkajúcich sa sexuálneho a reprodukčného zdravia a zastupovanie študentov medicíny na celom svete.
  • Poskytovať nástroje na budovanie kapacít pre budúcich zdravotníckych pracovníkov v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Projekty

Prednášky

First Gyneacological Examination (FGC)

Hlavným cieľom tejto 90 minútovej prednášky je oboznámiť študentky základných a stredných škôl a gymnázií s priebehom prvej gynekologickej prehliadky a zmierniť ich strach z návštevy gynekológa. Taktiež informujeme dievčatá o prevencii, prejavoch a liečbe rakoviny prsníka a krčka maternice, naučíme ich správnu techniku samovyšetrenia prsníkov pomocou modelov a poučíme o možnostiach a správnom užívaní antikoncepcie.

Prednášky

Men's Issues (MI)

Naším cieľom počas tejto 90 minútovej prednášky je oboznámiť študentov základných a stredných škôl a gymnázií o anatómii mužského pohlavného systému, chorobách postihujúcich mužský genitál, prevencii, prejavoch a liečbe rakoviny semenníkov a prostaty. Taktiež apelujeme na dôležitosť urologickej prehliadky ako základ prevencie. Rovnako naučíme ich správnu techniku samovyšetrenia semenníkov pomocou našich modelov.

Prednášky

FCG & MI Tour

Počas troch dní októbra, mesiaca boja proti rakovine prsníka medici zo slovenských lekárskych fakúlt navštevujú stredné školy a gymnáziá po celom Slovensku, kde prednášajú študentkám problematiku prvej gynekologickej prehliadky. Študentom odprednášajú anatómiu mužského pohlavného systému a choroby postihujúce mužský genitál. Táto tour sa koná v spolupráci s Ligou proti rakovine, ktorá nám poskytuje informačné letáky, ktoré zúčastnení študenti od nás dostanú.

Prednášky

HIV nie je AIDS

Počas tejto prednášky oboznámime študentov a študentky základných a stredných škôl a gymnázií o základných rozdieloch HIV a AIDS. Informujeme ich o prenose, prejavoch, prevencii a liečbe tejto infekcie.

Prednášky

Zdravie žien

Cieľom prednášky je oboznámiť ženy o prevencii, prejavoch a liečbe rakoviny prsníka a krčka maternice, naučíme ich robiť si samovyšetrenie prsníkov pomocou modelov a poučíme o možnostiach a správnom užívaní antikoncepcie a priebehu tehotenstva.

Naše projekty a kampane

Sviečkový pochod -
World AIDS day

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS (1.12.) organizujeme sviečkový pochod, kedy si uctíme pamiatku obetí tejto choroby. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme spolupatričnosť a úctu nielen obetiam AIDS, ale aj ľuďom, ktorí sú infikovaní a žijú s HIV vírusom. Tento pochod je spojený s ďalšími aktivitami ako workshopy, prednášky, infostánky a kiná s premietaním filmov o danej problematike

Naše projekty a kampane

Pink October

Počas októbrového víkendu, mesiaca boja proti rakovine prsníka, oslovujeme okoloidúce ženy nákupných centier po celom Slovensku a šírime osvetu o dôležitosti samovyšetrenia prsníkov v snahe predísť rakovine prsníkov. Oboznámime ich s prejavmi, prevenciou a liečbou rakoviny prsníka. Ženy naučíme správne techniky samovyšetrenia prsníkov na našich modeloch. Apelujeme na dôležitosť pravidelných gynekologických prehliadok, sonografie a mamografie. Počas celej kampane rozdávame ružové stužky ako symbol boja proti rakovine prsníka a informačné letáky.

Naše projekty a kampane

Movember

Počas novembrového víkendu, pri príležitosti novembrovej kampane zameranej na fyzické a psychické zdravie mužov, oslovujeme okoloidúcich mužov nákupných centier po celom Slovensku a šírime osvetu o dôležitosti samovyšetrenia semenníkov. To v snahe predísť rakovine semenníkov a tiež apelujeme na nutnosť pravidelných návštev urologických ambulancií s cieľom predísť, resp. včasne diagnostikovať rakovinu prostaty. Oboznámime ich s prejavmi, prevenciou a liečbou rakoviny semenníkov a prostaty. Mužov naučíme správnu techniku samovyšetrovania semenníkov na našich modeloch. Počas celej kampane rozdávame modré stužky ako symbol boja proti rakovine semenníkov a prostaty a informačné letáky.

SCORA

Kontakt

Keď sa chcete dozvedieť viac o medzinárodných aktivitách SCORA, kliknite na tento link, ktorý vás zavedie na SCORA stránku IFMSA. Taktiež sa môžete pridať do Facebookovej skupiny cez tento link.